SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”)
Son güncelleme: 26 Mayıs 2022
Filmoovie’yi indirmeden veya kullanmadan önce lütfen bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini dikkatlice okuyun.
Yorum ve Tanımlar
Tercüme

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullarda tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediklerine bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.

Tanımlar
Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin amaçları doğrultusunda:

Sözleşme: Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak Siz ve Şirket arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturan bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi anlamına gelir.

Şirket: (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Biz” veya “Bizim” olarak anılacaktır) Filmoovie’yi ifade eder.

İçerik: Bu içeriğin biçimi ne olursa olsun, sizin tarafınızdan yayınlanabilen, yüklenebilen, bağlantılandırılabilen veya başka bir şekilde kullanıma sunulabilen metin, resim veya diğer bilgiler gibi içeriği ifade eder.

Ülke şu anlama gelir: Türkiye.

Cihaz : bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Uygulamaya erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.

Üçüncü Taraf Hizmetleri, herhangi bir hizmet veya içerik (veri, bilgi, uygulama ve diğer ürün hizmetleri dahil) anlamına gelir. ) Uygulama tarafından görüntülenebilecek, dahil edilebilecek veya kullanıma sunulabilecek bir üçüncü tarafça sağlanır.,

Siz : Uygulamaya veya şirkete veya diğer yasal bilgilere erişen veya kullanan kişi anlamına gelir. adına bu kişinin Uygulamaya eriştiği veya Uygulamayı kullandığı tüzel kişi.

TEŞEKKÜR

Uygulamayı indirerek veya kullanarak, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, Uygulamayı indirmeyin veya kullanmayın.

Bu Sözleşme, Siz ve Şirket arasındaki yasal bir belgedir ve Şirket tarafından Size sunulan Uygulamayı kullanımınızı düzenler.

Uygulama, kesinlikle bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanılmak üzere Şirket tarafından Size satılmaz, lisanslanır.

Lisans

Lisans Kapsamı

Şirket, Uygulamayı tam olarak bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak indirmeniz, yüklemeniz ve kullanmanız için Size geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir lisans verir.

Şirket tarafından Size verilen lisans, tamamen bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarınız içindir.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Uygulama, üçüncü şahıs içeriğini (veriler, bilgiler, uygulamalar ve diğer ürün hizmetleri dahil) görüntüleyebilir, içerebilir veya kullanıma sunabilir veya üçüncü şahıs web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar sağlayabilir.

Şirketin, doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği, geçerliliği, telif haklarına uygunluğu, yasallığı, dürüstlüğü, kalitesi veya diğer herhangi bir yönü dahil olmak üzere herhangi bir Üçüncü Şahıs Hizmetinden sorumlu olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Şirket, Üçüncü Taraf Hizmetleri için Size veya başka herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez ve olmayacaktır.

Uygulamayı kullanırken geçerli Üçüncü tarafların sözleşme Koşullarına uymalısınız. Üçüncü Kişi Hizmetleri ve bunlara ilişkin bağlantılar yalnızca Size kolaylık sağlamak amacıyla sağlanmaktadır ve bunlara tüm riski size ait olmak üzere ve söz konusu üçüncü tarafların Hüküm ve koşullarına tabi olarak erişmek ve bunları kullanmaktasınız.

Süre ve Fesih

Bu Sözleşme, Siz veya Şirket tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunarak veya bulunmadan bu Sözleşmeyi askıya alabilir veya feshedebilir.

Bu Sözleşme, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymamanız durumunda, Şirket tarafından önceden haber verilmeksizin derhal feshedilecektir. Uygulamayı ve tüm kopyalarını Cihazınızdan veya bilgisayarınızdan silerek de bu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz.

Bu Sözleşmenin feshi üzerine, Uygulamanın tüm kullanımını durduracak ve Uygulamanın tüm kopyalarını Cihazınızdan sileceksiniz.

Bu Anlaşmanın feshi, Sizin tarafınızdan (bu Anlaşmanın süresi boyunca) bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinizden herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, Şirketin herhangi bir hakkını veya kanuni veya hakkaniyetteki çözüm yolunu sınırlamayacaktır.

Tazminat

Şirketi ve ana şirketlerini, yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, memurlarını, çalışanlarını, acentelerini, ortaklarını ve (varsa) lisans verenlerini, makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir iddia veya talepten masun tutmayı kabul etmektesiniz: (a) Uygulamanın kullanımı; (b) bu ​​Sözleşmenin veya herhangi bir yasa veya yönetmeliğin ihlali; veya (c) üçüncü bir şahsın herhangi bir hakkının ihlali.

Garanti Yok

Uygulama Size “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” ve herhangi bir garanti olmaksızın tüm kusurları ve kusurları ile sunulmaktadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket, kendi adına ve bağlı kuruluşları ve ilgili lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları adına, açık, zımni, kanuni veya başka türlü tüm garantileri açıkça reddeder. Ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmemeye ilişkin tüm zımni garantiler ve ticaret, performans, kullanım veya ticaret uygulamasından kaynaklanabilecek garantiler dahil olmak üzere uygulama. Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın Şirket, Uygulamanın gereksinimlerinizi karşılayacağına, amaçlanan sonuçlara ulaşacağına, diğer herhangi bir yazılım, uygulama, sistem veya hizmetle uyumlu olacağına veya bunlarla çalışacağına, işleyeceğine dair hiçbir garanti veya taahhütte bulunmaz ve herhangi bir beyanda bulunmaz. kesintisiz olarak, herhangi bir performans veya güvenilirlik standardını karşılayın veya hatasız olun veya herhangi bir hata veya kusurun düzeltilebileceği veya düzeltileceği.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, ne Şirket ne de şirketin herhangi bir sağlayıcısı, açık veya zımni herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez: (i) Uygulamanın çalışması veya kullanılabilirliği veya bilgi, içerik ve malzeme veya ürünler hakkında buna dahil; (ii) Uygulamanın kesintisiz veya hatasız olacağını; (iii) Uygulama aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya güncelliği ile ilgili olarak; veya (iv) Uygulamanın, sunucularının, içeriğin veya Şirketten veya Şirket adına gönderilen e-postaların virüs, komut dosyası, truva atı, solucan, kötü amaçlı yazılım, saatli bomba veya diğer zararlı bileşenler içermediğini.

Bazı yargı bölgeleri, bir tüketicinin geçerli yasal haklarına ilişkin belirli türdeki garantilerin veya sınırlamaların hariç tutulmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki istisnaların ve sınırlamaların bazıları veya tümü Sizin için geçerli olmayabilir. Ancak böyle bir durumda, bu bölümde belirtilen istisnalar ve sınırlamalar, geçerli yasa kapsamında uygulanabilir olan en geniş ölçüde uygulanacaktır. Kanunen reddedilemeyecek herhangi bir garantinin mevcut olduğu ölçüde, Şirket bu garantiden münhasıran sorumlu olacaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Sizin maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarara bakılmaksızın, Şirketin ve tedarikçilerinden herhangi birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü kapsamındaki tüm sorumluluğu ve yukarıda belirtilenlerin tümü için münhasır çözüm yolunuz, Uygulama için veya Başvuru veya Uygulama aracılığıyla herhangi bir şey satın almadıysanız 100 USD.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket veya tedarikçileri hiçbir durumda herhangi bir özel, arızi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zarardan (kar kaybından kaynaklanan zararlar, veri kaybı veya bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. Diğer bilgiler, iş kesintisi, kişisel yaralanma, Uygulamanın kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya herhangi bir şekilde mahremiyet kaybı, Uygulama ile birlikte kullanılan üçüncü şahıs yazılımları ve/veya üçüncü şahıs donanımları veya aksi takdirde bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü ile bağlantılı olarak), Şirket veya herhangi bir tedarikçiye bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa ve çare esas amacını gerçekleştiremese bile.

Bazı eyaletler/bölgeler arızi veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma Sizin için geçerli olmayabilir.

Bölünebilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğu kabul edilirse, söz konusu hüküm, yürürlükteki yasa kapsamında mümkün olan en geniş ölçüde bu hükmün amaçlarına ulaşmak için değiştirilecek ve yorumlanacak ve geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat

Burada belirtilenler dışında, bu Sözleşme kapsamındaki bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesini gerektirmemesi, bir tarafın bu hakkı kullanma kabiliyetini etkilemeyecek veya bundan sonra herhangi bir zamanda bu tür bir ifa talep etmeyecek veya bir ihlalden feragat, bir feragat teşkil etmeyecektir. sonraki herhangi bir ihlal.

Ürün Hak Talepleri

Şirket, Uygulama ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Yasal Uygunluk

(i) Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin ambargosuna tabi olan veya Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından “teröristleri destekleyen” bir ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) olmadığınızı beyan ve garanti etmektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde listelenmiştir.

Bu Sözleşmedeki Değişiklikler

Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bir revizyon önemliyse, yeni şartların yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunacağız. Neyin önemli bir değişiklik teşkil ettiği, tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak belirlenecektir.

Herhangi bir revizyon yürürlüğe girdikten sonra Uygulamaya erişmeye veya onu kullanmaya devam ederek, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, artık Uygulamayı kullanma yetkiniz yoktur.

Geçerli Kanun

Bu Sözleşme ve Uygulamayı kullanımınız, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Ülke kanunlarına tabi olacaktır. Uygulamayı kullanımınız ayrıca diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara tabi olabilir.
Tüm anlaşma

Sözleşme, Uygulamayı kullanımınıza ilişkin olarak Siz ve Şirket arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Siz ve Şirket arasındaki önceki ve eş zamanlı tüm yazılı veya sözlü sözleşmelerin yerine geçer.

Diğer Şirket hizmetlerini kullandığınızda veya satın aldığınızda, Şirketin bu tür bir kullanım veya satın alma sırasında Size sağlayacağı ek hüküm ve koşullara tabi olabilirsiniz.

ABONELİK VE UYGULAMA İÇİ SATIN ALIMLAR

Uygulamaya abone olmanız durumunda temel planda ve uygulama içerisinde de belirtiği ayrıcalıklara sahip olma imkanınız vardır. Abonelik ücretleri 1Ay için geçerlidir ve Aboneliğiniz siz iptal edene kadar otamatik olarak yenilenmektedir. Mevcut Abonelik Ücreti 19.90TL’dir. Şirket bu ücreti herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunarak veya bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

Uygulama aboneliği veya uygulama içi satın alım yaptıktan sonra, uygulama verilerini veya önbelleğini temizleme veya uygulama verilerinin silinebileceği herhangi bir işlem yaptıktan sonra yaşayacağınız maduriyetler sebebiyle Şirket herhangi bir mesuliyet kabul etmemektir.

Bizimle iletişime geçin

Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Bizimle iletişime geçebilirsiniz: